30.01.2019

Հրատարակումներ

 

Հրատարակումներ/Հետազոտություններ

 1. ՀՀ-ում ներառական կրթության իրականացման գնահատում,  Բաց հասարակության հիմնադրամներ-Հայաստան, https://www.osf.am/wp-content/uploads/2013/11/Inclusive-education-report_ARM-without-tools.pdf,
 2. «Ներառական կրթության ժամանակակից հիմնախնդիրներն ու մարտահրավերները», Երևան 2015, https://aspu.am/website/images/files/1_statya.pdf?fbclid=IwAR3hQSM55k_2VdIXBBlRhqaIZKopcQHCykdEbP6B9tHo81FJUM0yD785oOc,
 3. Ներառական կրթության ներդրման հնարավոր չարաշահումները, Թրանսփարենսի  ինթերնեշնլ, http://www.justice.am/storage/uploads/001_nerarakan.pdf?fbclid=IwAR30EJsQb9i6vfL1ZWnR6juyXwCfBi6cTNzAbY9Xesu4HMt4q_8lTK2hpNQ,
 4. Ներառական կրթության ներդրման հիմնախնդիրները և առաջարկվող լուծման ուղիները միջին մասնագիտական կրթության համակարգում, իրավիճակի վերլուծություն, 2017թ.  http://www.mkuzak.am/wp-content/uploads/Situational-Analysis_PER_-2017_Final.pdf,
 5. Երեխաները Հայաստանում,  http://www.unicef.am/am/articles/children-in-armenia?fbclid=IwAR1BmA5kV2N8LbTbczU3Zjw4JPcVgKQrO2XqpipqJBktiARp5241-cx3-pI,
 6. Ներառական կրթությամբ երեխաների հոգեբանական ադապտացիան, Աննա Պապոյան, http://shirak.asj-oa.am/542/1/210-216.pdf,
 7. ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ մարզում ներառական կրթություն իրականացնող հանրակրթական հաստատությունների կողմից մատուցվող կրթական ծառայությունների մոնիտորինգի զեկույց,  https://transparency.am/files/publications/1523376954-0-496952.pdf,
 8. Ներառական կրթության ժամանակակից խնդիրներն ու մարտահրավերները, միջազգային գիտագործնական գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու, https://specedu.am/wp-content/uploads/2015/12/joxovacu.pdf,
 9. Նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում ներառական կրթական միջավայրի խթանում, ծրագիր, Մեթոդական ուղեցույց մանկավարժների համար, http://bridgeofhope.am/wp-content/uploads/2018/02/%D5%84%D5%A5%D5%A9%D5%B8%D5%A4%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%B8%D6%82%D5%B2%D5%A5%D6%81%D5%B8%D6%82%D5%B5%D6%81-%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%AF%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D6%80%D5%AA%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D6%80.pdf,
 10. ՄՈՒՏԻԶՄՆ ԻԲՐԵՎ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄ, https://aspu.am/website/images/files/hodvats%20MUTIZM.pdf,
 11. Հայաստանում նախադպրոցական կրթության մատչելիության հետազոտություն, http://children.ombuds.am/wp-content/uploads/2017/09/Assessment-on-Access-to-Pre-school-Education-Services_ARM.pdf,
 12. Ներառական կրթության մասին հետազոտություն և դիտարկում, http://www.academia.edu/33187304/%D5%86%D5%A5%D6%80%D5%A1%D5%BC%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%AF%D6%80%D5%A9%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6_%D5%B4%D5%A1%D5%BD%D5%AB%D5%B6_%D5%B4%D5%AB_%D5%B0%D5%A5%D5%BF%D5%A1%D5%A6%D5%B8%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6_%D5%A5%D6%82_%D5%A4%D5%AB%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%B4.6.2011.pdf,
 13. Համայնքային գործընթացը՝ կրթության մեջ համընդհանուր ներառմանն ընդառաջ, ծրագիր , Շիրակի մարզի 7 համայնքներում երեխաների վերաբերյալ քարտեզագրման հետազոտության ամփոփ հաշվետվություն, https://caritas.am/wp-content/uploads/2008/08/Final-Mapping-Report_2018-1-21_ARM.pdf,
 14. Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար բարձրագույն կրթության ֆիզիկական և ծրագրային մատչելիության, ինչպես նաև ակադեմիական ներառականության ուսումնասիրության հաշվետվություն,  ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակ, https://www.osce.org/hy/yerevan/142231?download=true,
 15. Հատուկ կրթության հիմնախնդիրները, գիտամեթոդական հանդես,  https://specedu.am/wp-content/uploads/2018/01/zbornik5.pdf,
 16. Հայաստանում երեխաների խնամքի ու պաշտպանության համակարգի բարեփոխումների մշտադիտարկում, գնահատում և վերհանված խնդիրներին արձագանքում, file:///C:/Users/User/Downloads/Assessing%20Alternaսtive%20Care%20for%20Children%20in%20Armenia_TR-18-268_FINAL-arm.pdf
 17. Սոցիալական ինտեգրում, http://report.gov.am/?id=20,
 18. Ներառական կրթությունը Հայաստանի դպրոցներում, https://ampop.am/inclusive-education-in-armenia/,
 19. Ներառական կրթության հոգեբանական բաղադրիչը ԼՂՀ ներառական դպրոներում, http://artsakhlib.am/wp-content/uploads/2018/07/Grigoryan-G.-Mirzajanyan-A.-Nerarakan-krtutyun.pdf, — ԼՂՀ վերաբերյալ է, բայց կարող է պետք է գալիս:
 20. Ներառական կրթություն, Հանրային քաղքականության ինստիտուտ, http://ipp.am/hy/3176-2/,
 21. Ներառական կրթության մեծագույն բացերը. ուսուցիչների վերաբերմունքն ու պատրաստվածությունը,  http://womennet.am/%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%A1%D5%BC%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%AF%D6%80%D5%A9%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%B4%D5%A5%D5%AE%D5%A1%D5%A3%D5%B8%D6%82%D5%B5%D5%B6-%D5%A2%D5%A1%D6%81%D5%A5%D6%80/
 22. Ներառական կրթություն, https://krtutyun.wordpress.com/%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%A1%D5%BC%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%AF%D6%80%D5%A9%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6/,
 23. Ներառական կրթություն, ՀՀ ԿԳՆ հանրակրթության վարչության գլխավոր մասնագետ Անահիտ Մուրադյան, http://disabilityinfo.am/9672/,
 24. Ներառական կրթությունը մեր հասարակությունոմ, https://journalist.am/archives/2717,
 25. Կրթություն, http://unison.am/am/education,
 26. Ներառական կրթության դերը կարևոր է, իսկ լիրարժեք ներառման տանող ուղին՝ խնդիրներով ներառյալ, https://www.aravot.am/2017/12/04/923955/,
 27. Ներառական կրթությանը վերաբերող ծրագրի շնորհանդես ՀՊՄՀ-ում, https://aspu.am/hy/content/nerarakan_tsragri_shnorhandes_mankavarzhakanum/#sthash.mwdO4veR.dpbs,
 28. Հասարակությունն ու պետությունը խնդիր ունեն. Ներառական կրթության ոլորտում լուրջ հարցեր կան. https://yerevan.today/all/krtakan/18732/hasarakutyunn-u-petutyuny-khndir-unen-nerarakan-krtutyan-olortum-lurj-harcer-kan,
 29. Հայաստանում ներառական օրեր ծրագրի շրջանակներում անցկացվեց քննարկում, https://www.tert.am/am/news/2018/09/28/Close-your-eyes/2804756,
 30. Կրթություն, http://www.unicef.am/am/articles/education,
 31. Կրթության ներառականության մասին, https://dpir.mskh.am/hy/node/1371,

 

 1. Հաշմանդամությունը՝ հանրակրթությունից դուրս մնալու պատճառ, https://hetq.am/hy/article/63737,
 2. Կրթություն, https://www.yerevan.am/am/education/,
 3. Ե՞րբ ես կկարողանամ տուն գնալ, Չարաշահումներ և խտրականություն հաստատություններում գտնվող երեխաների նկատմամբ և որակյալ ներառական կրթության մատչելիության պակասը Հայաստանում, https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/armenia0217arm_web_0_1.pdf